Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๖
วันที่ 25/03/2014 14:37 ผู้เขียน admin Hits 647
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๖ (The 6th National Science Research Conference) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน อนึ่งเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิต ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น ๖ กลุ่มสาขา ได้แก่

       กลุ่มที่ ๑ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา (ฟิสิกส์)

       กลุ่มที่ ๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา ชีววิทยาศึกษา (ชีววิทยา)

       กลุ่มที่ ๓ สาขาเคมี และเคมีศึกษา (เคมี)

       กลุ่มที่ ๔ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา (คณิตศาสตร์และสถิติ)

       กลุ่มที่ ๕ สาขาคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา (คอมพิวเตอร์)

       กลุ่มที่ ๖ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยีการประมง (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

       มีพิธีเปิด ณ ห้อง KA-500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรบรรยายพิเศษให้เกียรติมาบรรยาย ๓ ท่าน คือ ๑. ศ.ดร.สุทธรัตน์ เบญจกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒. ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงศ์สกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๓. ดร.จิตต์พร เครือเนตร นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีวิทยากรบรรยายรับเชิญในแต่ละสาขา ๑๒ ท่าน ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวน ๗๕๐ คน และมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอจำนวน ๓๘๒ เรื่อง โดยในแต่ละสาขามีการพิจารณาและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นอีกด้วย

       

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM