Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการบรรยาย เรื่อง การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
วันที่ 10/03/2014 18:41 ผู้เขียน admin Hits 363
Print Pdf Email RSS
         ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทย่าศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ให้กับบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ดีในด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อภิญญา นวคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเคมีปลอดภัยเบื้องต้น”,  “การควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี” และ ผศ.นันทพร ภัทรพุทธ ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “พิษวิทยา”, “การจัดการสารเคมี” และ “การจัดการเหตุฉุกเฉิน”     

       (ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระยะที่ ๓ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (สบว.) ให้มีการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มทักษะความสามารถในการประเมินและป้องกันเหตุฉุกเฉินและอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ)

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM