Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 10/03/2014 18:37 ผู้เขียน admin Hits 435
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙-๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากค่ายที่ ๑ เข้าอบรม รวม ๑๑๕ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้เแก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๒ คน, สาขาวิชาเคมี จำนวน ๒๔ คน, สาขาวิชาชีววิทยา รวมอดีตผู้แทนศูนย์  จำนวน ๒๘ คน, สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๒๑ คน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ คน และครูสังเกตการณ์เข้าร่วมอบรม รวม ๑๒ คน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จำนวน ๔ คน โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จำนวน ๓ คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติต่อไป

        และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา SD-506 อาคารสิรินธร ได้จัดพิธีเปิดฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในแต่ละสาขาด้วย


[ ภาพกิจกรรม


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM