Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 27/02/2014 17:57 ผู้เขียน admin Hits 496
Print Pdf Email RSS
      ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก ดร.มณเทียร ชมดอกไม้ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมข้อมูลเพิ่มเติมในการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้มีแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองและเกิดองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM