Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

อบรมการใช้โปรแกรมฯ การคุณภาพการศึกษา (DSci-SAR) สำหรับผู้ประเมิน
วันที่ 25/02/2014 17:05 ผู้เขียน admin Hits 435
Print Pdf Email RSS
       เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (SD-102B) อาคารสิรินธร ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (DSci-SAR) : สำหรับผู้ประเมิน” ในระดับภาควิชา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะและความรู้ในการใช้ระบบ สามารถทำการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งเกิดความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM