Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ
วันที่ 23/01/2014 10:01 ผู้เขียน admin Hits 389
Print Pdf Email RSS
        ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๕(๔) กำหนดให้มีกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ จำนวน ๓ คน โดยข้อบังคับฯ วรรคสี่กำหนดว่า “ให้คณบดีจัดให้เลือกกันเอง” นั้น และทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเสนอชื่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด จำนวน ๓ คนแรก คือ ๑.อาจารย์ประสงค์ ทุ่งเก้า ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ แต่เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ตอบรับการทาบทาม ๑ ท่าน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช ผู้ได้รับคะแนนรองลงไป เพื่อเป็นคณะกรรมการฯ และได้รับการตอบรับ

       ดังนั้น คณะกรรมการฯ คือ ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ และ ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จะได้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศแต่งตั้งต่อไป


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM