Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙
วันที่ 16/12/2013 15:31 ผู้เขียน admin Hits 493
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการเทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉายวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SD-117 และ SD-506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง ส่งครูและนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์รวม ๔,๐๖๒ คน จาก ๒๙ โรงเรียน มีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี คือ ๑.โรงเรียนศรีมณีวิทยา ๒.โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ  ๓.โรงเรียนศรีสุวิช ๔.โรงเรียนอุทกวิทยาคม ๕.โรงเรียนศุทธรัตน์ ๖.โรงเรียนประภัสสรวิทยา ๗.โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ๘.โรงเรียนวัดตาลล้อม ๙.โรงเรียนวัดเขาฉลาก ๑๐.โรงเรียนบ้านหนองเขิน ๑๑.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ๑๒.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ๑๓.โรงเรียนร่มไม้ ๑๔.โรงเรียนประเสริฐสุข ๑๕.โรงเรียนบ้านคลองเมืองไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ๑๖.โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ๑๗.โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย ๑๘.โรงเรียนสุขุมวิทยา ๑๙.โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ๒๐.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ๒๑.โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๒.โรงเรียนบ้านบึงกระโดน ๒๓.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ๒๔.โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ โรงเรียนในจังหวัดระยอง คือ ๒๕.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ๒๖.โรงเรียนหวายกรอง ๒๗.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ๒๘.โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ๒๙.โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
       ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเสริมความรู้จากภาพยนตร์ที่ได้ชม เล่นเกม และชุดทดลองเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชา ได้แก่ โมเดลการดองจากภาควิชาชีววิทยา ชุดและอุปกรณ์ดำน้ำจากภาควิชาวาริชศาสตร์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนผลักดันและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยผ่านสื่อภาพยนตร์
 
ภาพกิจกรรม :  ๑๘ พ.ย./  ๒๐ พ.ย./  ๒๒ พ.ย./  ๒๕ พ.ย./  ๒๗ พ.ย./  ๒๙ พ.ย./  ๓ ธ.ค./  ๔ ธ.ค./  ๖ ธ.ค./  ๙ ธ.ค./  ๑๑ ธ.ค./  ๑๓ ธ.ค.
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM