Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 07/11/2013 17:39 ผู้เขียน admin Hits 780
Print Pdf Email RSS
      เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์มอบทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นิสิตปี ๑ ที่เรียนปรับพื้นฐานและมีผลการเรียนรวมของ ๓ รายวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์) อยู่ในอันดับแรก และผู้ที่มีผลการเรียนอันดับ ๑ ในแต่ละวิชา โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มอบ มีรายละเอียดดังนี้

     ๑. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนรวม ๓ รายวิชา ในอันดับแรก ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทรัตน์ สาขาเคมี

     ๒. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนอันดับ ๑ ในแต่ละวิชา ดังนี้

         ๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายรัฐภูมิ เครือวัง สาขาคณิตศาสตร์, น.ส.เกศกนก ตั้งจิตรเจริญ สาขาจุลชีววิทยา และ นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สาขาสถิติ

         ๒.๒ วิชาเคมี ได้แก่ นายธีรวัฒน์ จันทรัตน์ สาขาเคมี

         ๒.๓ วิชาฟิสิกส์ ได้แก่ นายรัฐภูมิ เครือวัง สาขาคณิตศาสตร์

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM