Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทย์ เข้ารับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓”
วันที่ 22/10/2013 11:47 ผู้เขียน admin Hits 758
Print Pdf Email RSS
             เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดร.นิตยา ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา นำ นายยศกร ตันติภิบาลกุล นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาชีววิทยา เข้ารับมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓” (Quality Youths Scholarship of The Year 2013) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดทำโครงการและพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๓” จำนวน ๑๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนในการทำผลงานหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธาน

[ ภาพกิจกรรม  *Login ] 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM