Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 07/10/2013 10:53 ผู้เขียน admin Hits 581
Print Pdf Email RSS
      คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่าย ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพาและศูนย์อบรมโรงเรียนขยายผล รวม ๙ แห่ง ได้แก่

     ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
        ๑. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
        ๒. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
        ๓. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
        ๔. สาขาชีววิทยา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
        ๕. สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

     ศูนย์โรงเรียนขยายผล

              ๖. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

        ๗. สาขาวิชาเคมี โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

              ๘. สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

              ๙. สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

        และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียน อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาแต่ละโรงเรียนแนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM