Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการจุลชีววิทยาสืบสานวัฒนธรรมไทย
วันที่ 26/09/2013 09:32 ผู้เขียน admin Hits 664
Print Pdf Email RSS
      ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจุลชีววิทยาสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดเมืองกาย ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ ทำความสะอาดบริเวณวัด และพบปะชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาพร้อมแจกน้ำยาล้างมือ

     ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งเกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมในการทำนุบำรุงและทำความสะอาดวัด และแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา ๓๐๕๒๐๔ จุลชีววิทยาเบื้องต้น และวิชา ๓๐๕๔๘๓ ปัญหาพิเศษ ให้กับชุมชนและแนะนำชุมชนให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 
 [ ภาพกิจกรรม ]


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM