Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานเกษียณอายุราชการ ต้อนรับบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อและบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ 24/09/2013 12:11 ผู้เขียน admin Hits 559
Print Pdf Email RSS
      เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ เรือนอาหารปะการัง บางแสน คณะวิทยาศาสตร์จัด "งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อและบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ อ.สุนทรต์ ชูลักษณ์ ภาควิชาชีวเคมี, ผศ.ดร.ภาคภูมิ  พระประเสริฐ และ ผศ.ดวงตา จุลศิริกุล ภาควิชาชีววิทยา บุคลากรใหม่ จำนวน ๑๓ ท่าน แบ่งเป็นบุคลากรสายการสอน จำนวน ๗ ท่าน ได้แก่ ดร.วศิน วิพิศมากูลภาควิชาคณิตศาสตร์, ดร.ยุภาพร สมีน้อย, ดร.อนันต์ อธิพรชัย        ภาควิชาเคมี, ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ ภาควิชาชีววิทยา, ดร.ศนิ จิระสถิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร ภาควิชาฟิสิกส์, ดร.แวววลี โชคแสวงการ ภาควิชาชีวเคมี, บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ น.ส.วิภาสิณี ทองสังข์, นายธนพัฒ พรหมทา, น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช, น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สำนักงานคณบดี, น.ส.บุศดี แน่นหนา ภาควิชาชีวเคมี, น.ส.สุภาพร สอนแก้ว ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว ผู้แทนจากคณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย

      ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดการแต่งกายชุดแฟนซียุคโบราณ การแสดงจากบุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสาน อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทำงานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ และแสดงการต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทำงานในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM