Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 06/09/2013 13:52 ผู้เขียน admin Hits 537
Print Pdf Email RSS
     เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง UAD-201 หอ ประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและนักกิจกรรมดีเด่น ตามลำดับ ดังนี้

     ๑. นายสุกิจ มีสมบัติ                 ภาควิชาชีววิทยา

     ๒. นายฐาปกรณ์ จันทร์แดง        ภาควิชาชีววิทยา

     ๓. น.ส.ภิรญา ฉัฐธนาธร            ภาควิชาจุลชีววิทยา

     ๔. น.ส.วิภาวี เต็มนุช                ภาควิชาฟิสิกส์

     ๕. น.ส.ศุภนิดา ว่องกิตติกูล       ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     ๖. น.ส.อรณิชา ไข่เกษ             ภาควิชาเคมี

     ๗. น.ส.ณัฐพัชร์ อินอารีย์          ภาควิชาเคมี

     ๘. น.ส.อุษณีษ์ แสงอินทร์         ภาควิชาเคมี

     ๙. นายสุรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ      ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     ๑๐. น.ส.นภัสสร พยรรตาคม      ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     ๑๑. นายจักษวัชร์ สง่าวิทยากร    ภาควิชาเคมี

     ๑๒. น.ส.พจนา พุ่มตะโก           ภาควิชาฟิสิกส์

     ๑๓. นายยศกร ตันติอภิบาลกุล   ภาควิชาชีววิทยา

     ๑๔. น.ส.พจนา พจนวิชัยกุล       ภาควิชาสถิติ

     ๑๕. น.ส.เจนจิรา ปิยะภักดิ์เมธี    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     ๑๖. นายผลิน จิตตะสนธิ            ภาควิชาคณิตศาสตร์

     ๑๗. น.ส.อัจฉรา สุวรรณวงศ์       ภาควิชาชีววิทยา

     ๑๘. น.ส.ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์  ภาควิชาชีววิทยา

     ๑๙. น.ส.ธิรดา ปิยะนันท์           ภาควิชาเคมี

     ๒๐. นายมนูญ พิชิ                   ภาควิชาเคมี

     ๒๑. นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต    ภาควิชาชีวเคมี

     ๒๒. น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว    ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     ๒๓. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

     ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้เพิ่มกิจกรรมฝากข้อคิด คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จากหัวหน้าภาควิชา ได้แก่

     ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนในวิชาชีพและในสังคม  โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  โดย ดร.จุฑาพร  เนียมวงษ์  อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

     ๒. มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ  โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

     ๓. มีความใฝ่รู้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยหัวหน้าภาควิชาเคมี

     ๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถบูรณาการกับสาขาวิชาการอื่นได้อย่างเหมาะสม โดย ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

     ๕. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดย อ.ปริยา นุพาสันต์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

     ๖. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดย ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

     ๗. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติและคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและรักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

     ๘. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน โดย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

     ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ เข้าร่วมด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM