Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ 27/08/2013 14:19 ผู้เขียน admin Hits 705
Print Pdf Email RSS
        นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

       มีนิสิตเข้ารับรางวัล แบ่งเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย

        ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้มีผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมในกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การทหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาต่างๆ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ  ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.ภริญา  ฉัฐธนาธร นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา    

       ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ในแต่ละคณะวิชาหรือสำนักวิชาของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.สุธีรา  มากศิริ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  น.ส.ภัทิรา  สุขทนารักษ์ สาขาวิชาเคมี น.ส.เบญจมาส  สุรินทร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์ สาขาวิชาชีวเคมี น.ส.ศศิธร  ฝอยหิรัญ สาขาวิชาชีววิทยา น.ส.อรไพลิน  ใจประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.ชมพูนุท  พนมอาภรณ์ชัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์ น.ส.เยาวลักษณ์  อดุลทรัพย์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  น.ส.เกสร  ใจอุ่น สาขาวิชาสถิติ

       ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ดำเนินการสอนในคณะวิทยาศาสตร์หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยการสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละหลักสูตรวิชา ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๗๐ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายกฤษดา  นรินทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (แผน ก) น.ส.รัดดาวรรณ  มานัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (แผน ข) นายชาติชาย  มาลาพงษ์ สาขาวิชาเคมี  นายอุทัย  ทิพยโพธิเมือง สาขาวิชาเคมีศึกษา(แผน ก) นายทรงพล  จำดิษฐ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.สศิธร  ปูเต๊ะ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา(แผน ข) น.ส.มนัสนันท์  สิงหเขตรัตน์  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา(แผน ข) น.ส.จริภา  จันทิมาลย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  น.ส.อัจฉราพรรรณ  มหพันธ์ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  น.ส.ณัฐกานต์  โพไพจิตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

       ประเภทที่ ๔ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา (รวมพฤกษศาสตร์) และฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย มีผลงานได้นับการตีพิมพ์แล้ว หรือมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor รวมกันแล้วได้แต้มสูงสุด ๓ อันดับแรก ของแต่ละสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกันทั่วประเทศไทย และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ (อันดับ ๒) นายนาคนิมิต  อรรคศรีวร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 


[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM