Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐
วันที่ 21/08/2013 16:33 ผู้เขียน admin Hits 769
Print Pdf Email RSS
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๐ ภายใต้หัวข้อ “AEC  S&T Update” ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัว พร้อมพัฒนาตัวเองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน และนายพรชัย  ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  โดยมีผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor สูงที่สุด ได้แก่ รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์

       ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแบ่งเป็น ๔ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้

       ๑. พิธีถวายพานพุ่มสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ๒. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย

       ๓. กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การจัดนิทรรศการจากภาควิชา กิจกรรม Asian Kids Zone นิทรรศการหน่วยงานภายนอก ได้แก่ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสหเวชศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด  และการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

       ๔. กิจกรรมแนะนำและทดลองทำข้อสอบ (Pre-SCI-BUU Test)

       ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ฯ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น      
       ดูรายละเอียดต่างๆ และภาพกิจกรรมของการจัดงานได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/sciweek


ภาพกิจกรรม   Part 1Part 2 / Part 3 Part 4Part 5
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM