Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 16/07/2013 16:09 ผู้เขียน admin Hits 509
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อ.กฤติกา หงษ์โต อ.ลภัสรดา โอดอลน่อล กรรมการ และ อ.วุฒิชัย แก้วแหวน ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

       เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพใน รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM