Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ”
วันที่ 09/07/2013 13:56 ผู้เขียน admin Hits 663
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๕๘ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรม “วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๕๘ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา” ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้า ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี และ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้มีบุคลากรและนิสิต ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  และ “นิสิตดีเด่น” ได้แก่ นายสุขสำราญ ไชยคำ นิสิตปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 [ กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ] [ กิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" ]
 
คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”

สาขาการวิจัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

       รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

       รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและมีความอุตสาหะในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และการประยุกต์เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการควบคุมแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการบำบัดของเสียในสิ่งแวดล้อมซึ่งผลงานที่ประสบผลสำเร็จชัดเชน อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน โครงการวิจัยการตรวจวัดและการจัดการสารไตรบิวทิลลินในประเทศไทย โครงการวิจัยเทคโนโลยีการแช่เย็นและการแช่แข็งน้ำเชื้อสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ ผลงานวิจัยยังสามารถนำไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ สิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการเก็บรักษาถุงเก็บน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำด้วยวิธีการแช่แข็ง สิทธิบัตรเรื่องโพรไบโอติกในรูปไมโครแคปซูลสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและวิธีการผลิต ทั้งสามเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้าย อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการเก็บรักษาถุงเก็บน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำด้วยวิธีการแช่แข็ง ผลงานวิจัยดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจำนวนมากที่สามารถขอทุนวิจัยได้จากหลายแหล่งทุนทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับเมธีวิจัยระดับกลาง รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ และนานาชาติ

 
คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”

สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

        ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เคยได้รับโล่รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร “พาสต้าจากข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผง” จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และเคยได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕” ในปี พ.ศ.๒๕๕๕

         ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ กำลังกาย กำลังใจและเวลาอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสอน การวิจัย รวมทั้งการสร้างสรรค์และการประดิษฐ์คิดค้นผลงานเพื่อใช้ในกิจกการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลงานสำคัญที่ได้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์พาสต้าเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นพาสต้าที่ผลิตจากข้าวเจ้า ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและปราศจากโปรตีนกลูเตน นอกจากนี้ยังเสริมใบมะรุมผงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของพาสต้าที่ผลิตได้ โดยใช้เอนไซม์ทานส์กลูตามิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนกลูเตน ผลงานดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในนามมหาวิทยาลัยบูรพา อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๖๖๘๙ ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM