Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ 29/05/2013 19:28 ผู้เขียน admin Hits 429
Print Pdf Email RSS
         เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญของนิสิตในการศึกษาให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้ทราบ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร โดยมีการจัดช่วงพบปะเป็น ๒ ช่วงเวลา คือช่วงเช้าเป็นนิสิตที่เข้าโดยวิธีแอดมิดชั่น และช่วงบ่ายเป็นนิสิตที่เข้าโดยวิธีรับตรง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ ๑ ร่วมต้อนรับ แนะนำภาควิชาและตอบข้อซักถาม  อีกทั้งมีนิสิตรุ่นพี่แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตต้องเข้าร่วม รวมถึงข้อปฏิบัติ ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยของนิสิตเอง ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจรับฟังและซักถามในข้อสงสัยต่างๆ อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

[ ภาพกิจกรรม ]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM