Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑
วันที่ 29/05/2013 18:34 ผู้เขียน admin Hits 470
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ พร้อมคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสอนผลงานวิจัยจำนวน ๘ บทความ ในการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวเรื่อง การประยุกต์ฟิสิกส์ไทยสู่อุตสาหกรรมระดับอาเซียน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรับเชิญ จำนวน ๒ ท่านได้แก่

๑.    ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ บรรยายเรื่อง “การปรับปรุงผิววัสดุโดยการเคลือบด้วยเทคนิค PVD สำหรับภาคอุตสาหกรรม”

๒.    ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล บรรยายเรื่อง ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรและการประยุกต์ใช้”

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ภาพกิจกรรม 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM