Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิต ป.โท รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑
วันที่ 29/05/2013 18:31 ผู้เขียน admin Hits 450
Print Pdf Email RSS
         ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวเรื่อง การประยุกต์ฟิสิกส์ไทยสู่อุตสาหกรรมระดับอาเซียนณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ภาควิชาฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ พร้อมคณาจารย์และนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ นส.วรรณิศา ชะงัดรัมย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ยังได้รับรางวัล บทความดีเด่น ในหัวข้อ “โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เจือไนโตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง” ด้วย

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ภาพกิจกรรม 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM