Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI
วันที่ 23/05/2013 16:41 ผู้เขียน admin Hits 897
Print Pdf Email RSS
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศให้วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา เป็นวารสารกลุ่มที่ ๑ ซึ่งได้แก่เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

รายละเอียด http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/Evaluation_56.html

 

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๒ (และรวมรอบที่ ๑ ด้วย) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๕๖

         ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ ๒ ขึ้น สำหรับวารสารในกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓  ที่ต้องการยกระดับขึ้นเป็นวารสารกลุ่มที่ ๑ และจะทำการแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

·         วารสารกลุ่มที่ ๑ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

·         วารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

·         วารสารกลุ่มที่ ๓ : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และทาง TCI ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายหลังวารสารกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๒

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้ (ลำดับที่ ๗๑)

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2556/G1_Sci.html 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM