Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ และ ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ 20/05/2013 14:04 ผู้เขียน admin Hits 748
Print Pdf Email RSS
        ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง ๑๔ ศูนย์ รับดำเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมจากศูนย์ สอวน.เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพร้อมกันใน ๒ สาขา ได้แก่ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ และการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ณ ห้องประชุม UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา มี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานกล่าวเปิด  ดร.จารุวรรณ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวแสดงความยินดีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการแข่งขัน และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวต้อนรับ

        ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน จาก ๑๔ ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่

 

 

ชื่อศูนย์ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์

ชื่อศูนย์ สอวน. สาขาฟิสิกส์

 

 

 

 
 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมา

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนลียีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

๑๐  

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

๑๑  

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑๒  

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร

๑๓  

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

๑๔  

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     
       เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ที่สำคัญโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนของชาติมีความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ


[ภาพกิจรรมพิธีเปิด]   [พิธีปิดคณิตศาสตร์ฯ(๑)]  [พิธีปิดคณิตศาสตร์ฯ(๒)]  [พิธีปิดคณิตศาสตร์ฯ(๓)]  [พิธีปิดฟิสิกส์ฯ(๑)]  [พิธีปิดฟิสิกส์ฯ(๒)] [วีดีโอพิธีเปิด]
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM