Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประชุมร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า OTOP
วันที่ 15/05/2013 09:07 ผู้เขียน admin Hits 438
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ประชุมร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP และเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

        สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมพร้อมแสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ที่นำไปสู่การสร้างศักยภาพทางการค้าและรองรับตลาดการค้าเสรีอาเซียนที่เปิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ 


:: ภาพกิจกรรม ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM