Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน)
วันที่ 20/03/2013 11:23 ผู้เขียน admin Hits 532
Print Pdf Email RSS

        เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ บริเวณชายหาดบางแสน วิทยาศาสตร์ โดย ดร.นิตยา ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน ในโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ประจำปี ๒๕๕๖ ของเทศบาลเมืองแสนสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ สร้างนิสัยรักความสะอาด สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและเสียสละส่วนตัวเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน


:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด  :: 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM