Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

คณะวิทย์ฯ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายค่าย Talented Camp 2013
วันที่ 13/03/2013 10:43 ผู้เขียน admin Hits 534
Print Pdf Email RSS

        คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายและสถานที่ในกิจกรรมการเข้าค่าย Talented Camp 2013 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนราชวินิตบางเขน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพฯ จำนวน ๘๗ คน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยแบ่งกลุ่มเนื้อหาเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ แพลงก์ตอนทะเล วิทยากรโดย ดร.จริยาวดี สุริยะพันธ์  กลุ่มที่ ๒ ปะการังในทะเล วิทยากรโดย รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร และกลุ่มที่ ๓ ปลาทะเล วิทยากรโดย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์


 ::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด  ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM