Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 11/03/2013 11:32 ผู้เขียน admin Hits 694
Print Pdf Email RSS
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนเข้าอบรม รวม ๑๐๔ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๓ คน, เคมี ๒๓ คน, ชีววิทยา ๑๘ คน, ฟิสิกส์ ๑๘ คน และคอมพิวเตอร์ ๒๒คน ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนชลกันยานุกูล/ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวม ๑๓ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป

        โดยพิธีเปิดวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา SD-506 อาคารสิรินธร ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในแต่ละสาขา 

        และในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๓ ใน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ และ ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 ::  กิจกรรมพิธีเปิด  ::
:: กิจกรรมการเรียน+ทัศนศึกษา ::
:: กิจกรรมพิธีปิด ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM