Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ร่วมสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ ๕"
วันที่ 01/03/2013 09:55 ผู้เขียน admin Hits 456
Print Pdf Email RSS

      บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดี ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย และ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

      พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นอธิการบดีบรรยาย “กว่าผมจะเป็นศาสตราจารย์” และศึกษาการรับรู้จากชุมชน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี โดยมีอธิการบดีเป็นไกด์นำชมพิพิธภัณฑ์

      โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกลุ่มคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ๑๑ ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ผลัดปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินกิจกรรม/ โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของกลุ่มเครือข่าย 

::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด  :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM