Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

BIOTECT รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 13/02/2013 10:37 ผู้เขียน admin Hits 765
Print Pdf Email RSS

        เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนารานุบาล ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “BIOTECT รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชา ๓๐๗๓๗๔ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสีย โดยอาจารย์ ดร.กรประภา กาญจนะ เป็นผู้สอน มาประยุกต์ในรูปแบบของกิจกรรมและสันทนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ โรงเรียนนารานุบาล ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย

        โดยมี ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และครู บัณฑิตา ยูถะสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิด ทั้งนี้มีคณะครูและบุคลากรภาควิชาร่วมในกิจกรรมด้วย

:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด  :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM