Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ 11/02/2013 17:50 ผู้เขียน admin Hits 820
Print Pdf Email RSS

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก จัดกิจกรรมนำเสนอและจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการนำเสนอและจัดแสดงผลงานโครงงาน มีความเข้าใจในการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งยังเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสร้างจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักคิดค้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

       พิธีเปิดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา  ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ เรื่องเทคนิคในการเขียนโครงงานโดย ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ บรรยายให้ความรู้การนำเสนอโครงงานแก่ครูที่ปรึกษาด้านงานวิจัยของแต่ละโรงเรียน

        รูปแบบการนำเสนอโครงงานของนักเรียนมีทั้งแบบบรรยายปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยมีจำนวนโครงงานรวมทั้งหมด ๑๕๐ เรื่อง 


:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด ::
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM