Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

กีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๒
วันที่ 04/02/2013 12:01 ผู้เขียน admin Hits 874
Print Pdf Email RSS
         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา ม.บูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นิสิตและนักกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนิสิต ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะสหเวชศาสตร์  และในปีนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

       มีการแข่งขันกีฬาในหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้านและกีฬาฮาเฮ และการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก ๓ คณะ พบกับ สโมสรนิสิตฯ ๓ คณะ ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อนึ่งเวลา ๑๖.๕๐ น. ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงาน และแตะฟุตบอลเปิดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก ๓ คณะ ร่วมในพิธีเปิดด้วย

:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM