Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์รับมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 29/01/2013 15:27 ผู้เขียน admin Hits 616
Print Pdf Email RSS
         เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดย ดร.เสนาะ อูนากูล (อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก โดยมี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับมอบทุนจำนวน ๘ คน ได้แก่

๑. น.ส.ภานัดดา ซื่อกำเนิด นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวาริชศาสตร์

๒. น.ส.วรรณา นิคมคาย นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวาริชศาสตร์

๓. น.ส.ทิพย์วรรณ คลังสิน นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาเคมี

๔. น.ส.วันเพ็ญ เฉลิมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาคณิตศาสตร์

๕. นายวรุต ทาเชาว์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาเคมี

๖. นายอำพล บุญรอด นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาชีววิทยา

๗. นายเทวินทร์ แสนเสนยา นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาจุลชีววิทยา

๘. นายทศพล สวัสดี นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาฟิสิกส์

::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM