Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 28/01/2013 14:31 ผู้เขียน admin Hits 654
Print Pdf Email RSS
          ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ และ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม SD-117 SD-506 อาคารสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้นอกหลักสูตรให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี และเตรียมความพร้อมของนิสิตในการทำงานในอนาคต โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
          วันที่ ๑๒ มกราคม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าเพื่อการเข้าทำงาน (พัฒนาตนพัฒนาบุคลิกภาพ)” โดย คุณพรพรรณ ศรีสุธาวรรณ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๔ วาริชศาสตร์ และคณะ

        วันที่ ๑๓ มกราคม เรื่อง “การถ่ายภาพเบื้องต้น” โดย คุณวรชาติ สดศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๓ วาริชศาสตร์ และทีมงานจากบริษัทแคนนอน, เรื่อง “ก้าวสู่การเป็นนักเขียน” โดย คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓ เคมี และคุณอาภาพรรณ ชนานิยม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ ฟิสิกส์

        ๑๙ มกราคม เรื่อง “แนะแนวอาชีพสำหรับสายงานเคมี” โดย คุณไพรัตน์ ตันติศิริกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙ เคมี, เรื่อง “แนะแนวอาชีพสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์กายภาพ” โดย ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔ ฟิสิกส์ คุณสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙ คณิตศาสตร์ และคุณมณฑล วงศ์ธนโรจน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๙ คณิตศาสตร์, เรื่อง “แนะแนวอาชีพสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” โดย คุณธีระศักดิ์ กิ่งชาญศิลป์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๐ วาริชศาสตร์ คุณสามารถ แสวงอุดมพร ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๕ จุลชีววิทยา คุณวรัศม์สรย์ สวนทอง/ คุณอภิชาภณ ใจขัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘ วิทยาศาสตร์การอาหาร คุณจุรีพร น้อยพรหม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘ ชีววิทยา คุณสวรักษ์ พันธุนนท์/ คุณปาริชาติ ลับแล ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘ จุลชีววิทยา และคุณอนุวัต ครามเขียว ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒๘ ชีววิทยา

        วันที่ ๒๐ มกราคม เรื่อง “แนะแนวการทำงานกองพิสูจน์หลักฐาน (นิติวิทยาศาสตร์)” โดย พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์/  พ.ต.อ.(หญิง)สุนันท์ ฟูปลื้ม ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๖ เคมี พ.ต.อ.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ ชีววิทยา และ พ.ต.ท.มารุต วังณะยูนุช ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ เคมี

        ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในโครงการทั้งหมดรวมกว่า ๔๐๐ คน 


ภาพกิจกรรมทั้งหมด 



 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM