Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 09/11/2012 13:12 ผู้เขียน admin Hits 664
Print Pdf Email RSS
        เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิต จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศกึษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้จัดบรรยายธรรม "ชีวิตนี้ได้ดี เพราะมีครู" วิทยากรโดย พระวีรชาติ มเหสกฺโข และการมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตนักกิจกรรมดีเด่น
::  ภาพกิจกรรมทั้งหมด :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM