Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 02/10/2012 18:19 ผู้เขียน admin Hits 1017
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่าย ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศูนย์อบรม ๕ แห่ง ได้แก่
        ๑. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบุลบำเพ็ญ" ม.บูรพา จ.ชลบุรี
        ๒. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
        ๓. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี จ.ชลบุรี
        ๔. สาขาชีววิทยา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง
        ๕. สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
        และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ อาคารโภชนาคาร ม.บูรพา โดยมี่ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมเชิญ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาแต่ละโรงเรียนแนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ด้วย
:: ภาพกิจกรรมทั้งหมด (Login) :: 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM