Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับมอบทุนการศึกษา ทุน ดร.แถบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ 27/08/2012 18:42 ผู้เขียน admin Hits 936
Print Pdf Email RSS

        คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีเข้าร่วม มีนิสิตและบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๗ คน ดังนี้

๑. นายยศกร ตันติอภิบาลกุล รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑

๒. นางสาวภัทรอร อริยธนพงศ์ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๓. นางสาวอรณิชา มิ่งมีชัย รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

๔. นางสาวตรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

๕. นางสาววัชราภรณ์ ฐาปนา รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

๖. นางสาวสินสุดา เดชสุภา รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

๗. นายนฏกร ศิริสัมปทา รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

๘. นางสาวดวงกมล กิจควร รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๙. นายกฤษดา นรินทร์ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (แผน ก)

๑๐. นางสาวรัดดาวรรณ มานัด รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (แผน ข)

๑๑. นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

๑๒. นายวันชัย นราวงษ์ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

๑๓. นายเอกพล แก้วนวม รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

๑๔. นายนภดล แกมเพชร รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

๑๕. Ms. Qurrota A’Yunin รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

๑๖. นางสาวนิตยา เตยหล้า รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

๑๗. ดร.ขนิษฐา ชมพูวิเศษ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ข่าว : ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ)

:: ภาพกิจกรรม::


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM