Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก คร้ังที่ ๒๙
วันที่ 21/08/2012 16:27 ผู้เขียน admin Hits 899
Print Pdf Email RSS
        คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ณ ห้อง UAD-202 หอประชุมธำรง บัวศรี โดย ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน และนายเลอสันต์ ศศิพงศ์ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับรางวัล ประเภทต่างๆ  โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
        โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
        ๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
        ๒. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ได้แก่ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย กิจกรรมแนะนำและทดลองทำข้อสอบข้อสอบ (Pre-SCI-BUU Test) และการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
        ๓. กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การนิทรรศการจากภาควิชาต่างๆ หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
        ๔. กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House) 
        ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ และภาพกิจกรรมของการจัดงานได้ที่ http://www.sci.buu.ac.th/sciweek 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM