Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO-IEC 17025:2005
วันที่ 12/04/2012 14:13 ผู้เขียน admin Hits 741
Print Pdf Email RSS

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการตรวจประเมินจาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย คุณสุจินต์  ศรีคงศรี หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน และคุณสุวรรณ  ชื่นใจ ผู้ประสานงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทั้งนี้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคได้เข้ารับการตรวจประเมินอย่างพร้อมเพียง

                        ISO/IEC 17025:2005 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM