Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

มจพ.สัมภาษณ์คณบดี ประกอบการทำข้อมูลวิจัยฯ
วันที่ 23/09/2011 11:42 ผู้เขียน admin Hits 845
Print Pdf Email RSS
 .

        ผู้แทนคณะกรรมการโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประชาการของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาการทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศของประชาคมอาเซียน เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องคณบดี อาคารสิรินธร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยโครงการดังกล่าว โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ในการพัฒนาประชากรของประเทศไทย และประเทศแบบอย่างในการพัฒนา ตลอดจนนำไปสู่การนำผลการวิจัยไปเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการพัฒนาประเทศไทยให้กับรัฐบาลต่อไป
 
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM