Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ 05/09/2011 13:59 ผู้เขียน admin Hits 808
Print Pdf Email RSS
 .

        เมื่อ วันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานประชาสัมพันธ์  โครงการ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย) ณ ห้องสัมมนา SD–506 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียด ของโครงการฯ รวมถึงการรับสมัครให้แก่ ผู้ที่สนใจได้รับทราบ                          
        โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนทอง ทองพันชั่ง อนุกรรมการโครงการฯ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในสาขาที่ให้ทุนในโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และอาจารย์แนะแนว ที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกที่สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

 
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM