Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สถานีสีเขียว THAI PBS สัมภาษณ์งานวิจัยพลังงานทางเลือกใหม่จากใบหญ้าขน
วันที่ 15/08/2011 09:14 ผู้เขียน admin Hits 766
Print Pdf Email RSS
 .

        รายการ "สถานีสีเขียว" รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายการของบริษัท โมเดอน สแควร์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ THAI PBS ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๑.๐๕-๑๑.๓๕ น. เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยการสกัดสารตั้งต้นจากหญ้าขน ของ น.ส.เทียมแข มโนวรกุล นักเรียนระดับชั้น ม.๖ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี (นักเรียนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ของ สวทช.) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องแล็บภาควิชาชีวเคมี อาคารสิรินธร
        "จากการศึกษาพบว่า เอทานอล เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตแก๊สโซฮอร์ ที่ได้จากกระบวนการผลิตจากพืชพลังงาน ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งพืชกลุ่มนี้มีการสะสมแป้งและน้ำตาล ซึ่งแป้งที่เกิดจากกาเรียงตัวกันของโมเลกุลน้ำตาล เมื่อนำมาผ่านกระบวนการหมักจะได้ออกมาเป็นเอทานอล และขณะเดียวกันพืชหญ้า(หญ้าขน) ก็จะมีเซลลูโลสที่เกิดจากการเรียงตัวกันของน้ำตาลเช่นเดียวกับแป้ง ดังนั้นหญ้าก็นาจะนำมาผลิตเอทานอลได้ 
        จึงเป็นแรงจูงใจในการศึกษา "พลังงานทางเลือกใหม่จากใบหญ้าขน"  โดยเริ่มจากการนำไปผ่านกระบวนการย่อยเซลลูโลสให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เพื่อให้ได้น้ำตาลรีดิวซ์ (น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีหมู่คาร์บอนิลซึ่งถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย เป็นน้ำตาลที่ยีสต์สามารถนำไปใช้ในกระบวนการหมักได้)  จากนั้นนำน้ำตาลรีดิวซ์ไปเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการหมักเพื่อให้ได้เอทานอล ซึ่งก็พบว่าปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้ต่อปริมาณหญ้าขนที่ใช้มีเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการหมักเอทานอล และหญ้าขนยังเป็นวัตถุดิบทางเลือกใหม่ซึ่งสามารถนำมารทดแทนมันสำปะหลังและอ้อยที่อาจขาดแคลนได้ในอนาคต" น.ส.เทียมแข กล่าว
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM