Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

เข้าร่วมประชุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(มคอ.)๒-๗ สาขาฟิสิกส์
วันที่ 12/07/2011 10:53 ผู้เขียน admin Hits 1197
Print Pdf Email RSS
 .


อ้างอิงภาพ/ ข่าว

 

        เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑๙-๕๐๑  อาคาร ๑๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมวิพากษ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ๒-๗ สาขาฟิสิกส์ เพื่อทำมาตรฐานระดับคุณวุฒิหวังสร้างคุณภาพก่อนเดินเข้าสู่อาเซียน

        รศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มีนโยบายต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน จึงมีมติให้ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยทำกรอบมาตรฐานระดับคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาพื้นฐานในรายวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาในคณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ที่ผ่านมาบางสถาบันจัดวิชาพื้นฐานน้อยเกินไป บางสถาบันก็ทำได้ดีอยู่แล้วหรือบางสถาบันจะจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานที่มากกว่า ๒๔ หน่วยกิตก็ได้ ตอนนี้อยากเห็นคุณภาพของการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ทุกสถาบัน กำหนดวิชาพื้นฐานโดยหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้เรียนไม่ต่ำน้อยกว่า ๒๔  หน่วยกิต
       
         
ขณะนี้ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เสร็จแล้วและได้เสนอต่อสกอ.แล้ว และต่อจากนั้นถ้าไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข ทุกสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชมงคล จะมีกรอบมาตรฐานระดับคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน เราปรับในเรื่องมาตรฐานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประตูอาเซียน การเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้เรียนมีมาตรฐานที่ดีและใกล้เคียงกัน และคุณภาพของบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียนและระดับสากลได้


รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น 
ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM