Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

+จรรยาบรรณ
วันที่ 08/06/2011 16:15 ผู้เขียน admin Hits 2147
Print Pdf Email RSS
 .

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 จรรยาบรรณผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  
 จรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา   
 คู่มืออาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM