Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ 18/05/2011 10:19 ผู้เขียน admin Hits 730
Print Pdf Email RSS
 .

        งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเรียนพิเศษปรับพื่นฐานก่อนเรียนปี ๑ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน ๓ สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ณ ห้องเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
        ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาแกนของคณะฯ ให้นิสิตใหม่ได้เตรียมตัวและทบทวนบทเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการป้้องกันปัญหาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์และการพ้นสภาพนิสิตในการเรียนชั้นปีที่ ๑ อีกด้วย
 
  
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM