Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
วันที่ 17/01/2011 10:25 ผู้เขียน admin Hits 586
Print Pdf Email RSS
.

        มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ใช้อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(BS) ในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์รวม ๒๒๘ คน
        โดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ www.buu.ac.th และ http://service.buu.ac.th และติดประกาศ ณ อาคาร ภปร. ชั้น ๑  และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM