Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)”
วันที่ 08/09/2016 09:03 ผู้เขียน admin Hits 437
Print Pdf Email RSS

        ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)” วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และให้เกิดการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้

       ภาคทฤษฎีประกอบด้วย

       การบรรยาย เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยบูรพา” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

       การบรรยาย เรื่อง “กฏระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       การบรรยาย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       การบรรยาย เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ: งานวิจัยด้านจุลินทรีย์” ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       ภาคปฏิบัติ แบ่ง ๕ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้แก่

       กลุ่มที่ ๑ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       กลุ่มที่ ๒ การทำงานในตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       กลุ่มที่ ๓ การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) วิทยากรประจำกลุ่มโดย อาจารย์ณมล วรปรีดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       กลุ่มที่ ๔ การรับมือกรณีที่มีการหกรั่วไหลของชีววัตถุ (Biological spill response) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       กลุ่มที่ ๕ การออกแบบจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Facility design) วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการพิจารณาห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินโครงการวิจัย โดย น.ส.จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ และ น.ส.สิรัส สุลัญชุปกร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยผู้เข้าอบรมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าวด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM