Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

ต้อนรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ดูงาน
วันที่ 27/08/2016 05:52 ผู้เขียน admin Hits 413
Print Pdf Email RSS

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวม ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM