Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓
วันที่ 22/08/2016 16:44 ผู้เขียน admin Hits 650
Print Pdf Email RSS

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรมหัวข้อจัดงานย่อย ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International Year of Pulse)” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับคณาจารย์ในคณะ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor สูงที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี

มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มากยิ่งขึ้น และรู้จักการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๕. เพื่อให้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วประเทศ

ซึ่งภายในงานแบ่งกลุ่มกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑  พิธีถวายพานพุ่มสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

กลุ่มที่ ๒  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International Year of Pulse)” กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแสดงทางวิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย การประกวดวงดนตรีอะคูสติก การประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ “แนะแนวเส้นทางการเรียนวิทยาศาสตร์” เป็นต้น

กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นิทรรศการจากภาควิชาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “กระแสน้ำกับหญ้าทะเล” และ “ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก” หน่วยงานภายนอกจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.๔) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าบางปะกง การท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด บริษัท รัชมอร์พรีซิชั่น จำกัด และบริษัท เบทเตอร์ ซิดิเคท จำกัด


[ ภาพกิจกรรม :
 
 
 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM