Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ 10/08/2016 08:19 ผู้เขียน admin Hits 322
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษานิสิต และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดำเนินการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM