Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab
วันที่ 04/08/2016 08:02 ผู้เขียน admin Hits 373
Print Pdf Email RSS

       เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab ให้กับผู้สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ประธานหน่วยฯ และคณะ เป็นวิทยากร


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 


 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM