Close

นิสิต

Close

บุคลากร

Close

ผู้ปกครอง

หลักสูตรและการเข้าศึกษา

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ 29/07/2016 11:57 ผู้เขียน admin Hits 397
Print Pdf Email RSS

       ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก คุณเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญระดับ ๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักเกณฑ์กรอบแนวคิดและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ” และ “ตัวอย่างและแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ ๑-๕ พร้อมทั้งนำเสนอ เพื่อวิพากษ์ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์

Film izle Yemek Tarifleri Online film izle tv izle oyunlar Websijen blog
Newsletter KM